Administrator danych osobowych
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Katarzyna Kunter, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kunter z siedzibą w Poznaniu, ul. Hawelańska 9/112, 61-625 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5542697684, REGON: 302099000.
W celu skontaktowania się z Administratorem danych osobowych należy wysłać e-mail na adres: kancelaria@kunter.com.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1), dalej jako: „RODO”:
a) w celu umożliwienia zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, tj. w celu obrony jego praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przekazywanie danych osobowych
Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej, informatycznej czy w bieżących sprawach działalności Administratora danych osobowych, dostęp do podanych przez Państwa danych osobowych mogą̨ mieć następujący odbiorcy danych:
a) usługodawcy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych na rzecz Administratora danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług. Są to w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne czy księgowe,
b) usługodawcy, którym powierzenie przetwarzania danych jest konieczne z uwagi na przedmiot zleconej usługi, w zakresie niezbędnym do jej wykonania – np. notariusze, doradcy podatkowi, komornicy,
c) podmioty współpracujące – radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy/adwokaccy,
d) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy podatkowe,
e) dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne, organizacyjne, w szczególności świadczący usługi kurierskie i pocztowe,
f) banki i inne instytucje finansowe – w celu dokonywania rozliczeń.

Czas przetwarzania danych osobowych
Czas przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od celu, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane:
a) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy lub obrony praw i dochodzenia przez administratora danych osobowych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – do upływu terminów przedawnienia roszczeń administratora z tytułu rozliczenia umowy,
b) w przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych – przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa,
c) w przypadku przetwarzania danych w celach statystycznych/pomocnych dla administrowania stroną – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Informacja o przysługujących Państwu prawach
W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do ich przenoszenia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Pilik Cookies
W celu dostosowania strony do potrzeb Użytkowników Administrator wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są danymi informatycznymi, niezawierającymi danych osobowych, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzenia strony internetowej.

Administrator wykorzystuje pliki cookies:
a) niezbędne – konieczne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej,
b) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
c) funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
d) sesyjne (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
e) stałe – przechowywane przez czas określony parametrem zawartym w pliku cookie lub do czasu usunięcia przez Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki oraz usunięcia plików cookies.
Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez partnerów współpracujących z Administratorem.

Logi serwera
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, korzystanie ze strony internetowej wiąże się z wysłaniem zapytania do serwera, na którym jest przechowywana strona. Każde zapytanie do serwera jest zapisywane w logach serwera. Dane zawarte w logach serwerach zawierają m.in. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Dane te nie służą do identyfikacji Użytkownika i nie są one udostępnianie osobom nieupoważnionym do administrowania stroną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu stroną.

Nota prawna
Wszelkie informacje zamieszczone na blogu mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie mogą służyć jako porada prawna oraz są aktualne w dacie publikacji. Autor bloga zastrzega sobie prawo do zmiany treści artykułów w przypadku zmiany przepisów prawa lub praktyki organów/orzeczniczej sądów. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści informacji zamieszczonych na blogu.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kunter

ul. Hawelańska 9/112, 61-625 Poznań

NIP: 5542697684REGON: 302099000

+48 512 828 714kancelaria@kunter.com.pl